Publiczne Przedszkole Nr 4 w Pile

Procedury

 

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA DZIECI
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 4 W PILE

Podstawę prawną do opracowania Regulaminu Bezpieczeństwa
Publicznego Przedszkola nr 4 w Pile stanowią:
– Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017 poz. 59 z zm.
– Rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69
z późn. zmianami).
– Rozporządzenie MEN z 25 maja 2018 w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 poz. 1055)
– Statut przedszkola

Celem opracowania Regulaminu Bezpieczeństwa jest usprawnienie systemu zarządzania placówką.

1. Przedszkole zapewnia stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu
w placówce oraz w trakcie zajęć organizowanych poza jej terenem. Dostosowuje metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
2. Nauczyciel jest świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dziecka, jaka na nim spoczywa. Zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dzieciom jest podstawowym obowiązkiem nauczyciela. W przypadku konieczności chwilowego oddalenia się od dzieci będących pod opieką, nauczyciel musi zapewnić dozór innej osoby na czas swojej nieobecności. Nie wolno zostawiać dzieci bez opieki!
3. Uchybienie obowiązkom nauczyciela w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom grozi odpowiedzialnością karną bądź dyscyplinarną.
4. Na bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu składa się bezpieczeństwo: fizyczne
i psychiczne.
– Bezpieczeństwo fizyczne polega na chronieniu dzieci przed urazami, bólem fizycznym, utratą życia lub zdrowia.
– Bezpieczeństwo psychiczne polega na właściwym komunikowaniu się z dzieckiem, akceptacji, tolerancji dziecka bez względu na posiadany potencjał rozwojowy, status społeczny i pochodzenie.
5. W przedszkolu nauczyciel wdraża dzieci do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie;
a. wdrażania dzieci do przestrzegania norm określonych zachowań,
w sytuacjach typowych dla funkcjonowania dzieci w przedszkolu (w sali zabaw, łazience, w szatni, na placu zabaw, na wycieczce/spacerze),
b. właściwego komunikowania się z dziećmi,
c. właściwego organizowania czasu wolnego dzieciom,
d. znajomości sposobów wzywania pomocy i radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
e. unikania zagrożeń pochodzących od dorosłych, zwierząt, roślin oraz wynikających ze zjawisk atmosferycznych,
f. bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
g. oddalania się od nauczyciela oraz postępowania w przypadku zgubienia się (Załącznik nr 12),
h. obchodzenia się ze środkami chemicznymi, lekami, kosmetykami itp.
i. ustalenia wspólnie z dziećmi zasad i norm zachowań obowiązujących
w grupie i w przedszkolu,
j. wdrażania dzieci do przestrzegania obowiązujących w grupie i w przedszkolu zasad zachowania, wynikających z podstawy programowej, realizowanego programu wychowania przedszkolnego, programu wychowawczego przedszkola i programu profilaktyki,
k. zapoznania rodziców z obowiązującymi w przedszkolu zasadami zachowania, systemem stosowanych konsekwencji za nieprzestrzeganie zasad oraz nagradzania za postępowanie zgodne z zasadami obowiązującymi w grupie
i w przedszkolu.
Dziecku nie wolno:
a) wychodzić samodzielnie z sali, z placu zabaw, z budynku lub innego miejsca bez pozwolenia i dozoru osoby dorosłej;
b) łamać ustalonych w przedszkolu zasad zachowania;
c) narażać siebie i inne dzieci na niebezpieczeństwo.
6. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy BHP i PPOŻ, które są określone w „Instrukcji BHP” i „Instrukcji PPOŻ” obowiązujących na terenie przedszkola (Załącznik nr 10).
7. Nauczyciel ma obowiązek codziennego sprawdzania stanu sprzętu, zabawek, otoczenia przed rozpoczęciem pracy. Ewentualne zagrożenia usuwa lub zgłasza przełożonemu. Nie wolno organizować zabawy, zajęć oraz innych czynności
w otoczeniu niebezpiecznym dla dzieci!
8.Nauczyciel ma obowiązek systematycznego sprawdzania stanu liczbowego grupy,
w szczególności podczas zajęć organizowanych na placu zabaw lub poza terenem przedszkola.
9.Rodzice mają obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci wg zasad określonych
w procedurze przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola (Załącznik nr 1).
10.Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzenie do przedszkola dziecka zdrowego, czystego, ubranego w odzież adekwatną do pogody.
11.Rodzice przed oddaniem dziecka do grupy powinni kontrolować, czy dziecko nie posiada przedmiotów zagrażających jego bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu rówieśników.
12.Nauczyciele i opiekunowie mają obowiązek, w szczególności podczas pobytu dzieci na placu zabaw, przebywać w miejscach największych zagrożeń (huśtawka, zjeżdżalnia, wieża) określonych w procedurze (Załącznik nr 7).
13.Podczas zajęć organizowanych w salach zabaw lub innych pomieszczeniach
w przedszkolu uwaga nauczyciela powinna być skierowana na dzieci.
14.Nauczyciel ma obowiązek organizowania zajęć w sposób przemyślany, tak aby przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.
15.Dzieci przemieszczają się parami, w czasie zejścia ze schodów, schodzą pojedynczo trzymając się poręczy, np. na gimnastykę, do szatni, na wycieczki piesze.
W szatni, w łazience dzieci podlegają szczególnej kontroli ze strony pracowników przedszkola. Nauczyciele lub osoby pomagające nauczycielowi zobowiązani są do monitorowania tych pomieszczeń.
16.Każdy pracownik przedszkola jest zobowiązany zareagować w przypadku zauważenia dziecka pozostającego bez opieki w przedszkolu lub na placu zabaw
(w każdym miejscu poza salą).
17.Każdy pracownik przedszkola jest zobowiązany do sprawdzania zabezpieczeń drzwi, okien, bram w trakcie swojej pracy oraz zabezpieczenia dostępu dzieci do środków chemicznych.
18.Każde wyjście poza teren przedszkola wpisywane jest do zeszytu wyjść
z podaniem miejsca, celu wyjścia, ilości dzieci, planowanego czasu pobytu. Wyjście musi być potwierdzone zgodą dyrektora (Załącznik nr 8).
19.Organizacja wycieczek przebiega na zasadach określonych w procedurze (Załącznik nr 9).
20.W razie wystąpienie wypadku u dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest zobowiązany do udzielenia pomocy oraz przestrzegania procedury postępowania w razie wypadku (Załącznik nr 5).
21.Nauczyciele nie mają uprawnień do podawania dzieciom żadnych leków.
W przypadku gdy dziecko wymaga codziennej pomocy medycznej na terenie przedszkola, decyzję podejmuje dyrektor, który ustala zasady tej pomocy z rodzicami lub określa inną formę spełniania obowiązku przedszkolnego (np. nauczanie indywidualne dziecka spełniającego obowiązek przedszkolny – jeśli posiada stosowne orzeczenie).
W przypadku choroby przewlekłej obowiązuje postępowanie zgodne z procedurą (Załącznik nr 6).
22. Personel przedszkola oraz rodzice maja obowiązek powiadamiania dyrekcji
o zauważonych na terenie placówki sytuacjach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia dyrektora z dnia 20.09.2019 r.

PROCEDURY
DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 4
UL. KUSOCIŃSKIEGO 10 A, 64-920 PIŁA

Podstawa prawna:
1. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.)
2. Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz.296 ze zm.)
3. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – ustawa z dnia 25 lutego 1964 (Dz. U. Nr 9, poz.59 ze zm.)
4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 265, poz.2572)
5. Karta Nauczyciela – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz.674 ze zm.)
6. Rozporządzenie MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 6 poz. 69)
7. Rozporządzenie MEN z dn. 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz.624 z 2002r. Nr 10, poz.96.z 2003r. Nr 146, z 2004r. Nr 66,poz. 606, z 2005r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007r. Nr 35, poz.222)
8. Rozporządzenie MEN z 25 maja 2018 w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 poz. 1055)
9. Prawo o ruchu drogowym – ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 90 ze zm.)
10. Statut Publicznego Przedszkola Nr 4 w Pile

W Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Pile obowiązują następujące procedury:

I. PROCEDURA – dotyczy przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
II. PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko
z przedszkola chce odebrać rodzic/opiekun prawny będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
III. PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane
z przedszkola.
IV. PROCEDURA – dotyczy przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub wolnym związku.
V. PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy na terenie przedszkola zdarzył się dziecku nieszczęśliwy wypadek.
VI. PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle chore.
VII. PROCEDURA – dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa w ogrodzie przedszkolnym
( na placu zabaw).
VIII. PROCEDURA – dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola.
IX. PROCEDURA – dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa podczas wycieczek turystycznych
i krajoznawczych.

X. PROCEDURA – dotyczy bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
XI. PROCEDURA – dotyczy monitorowania osób wchodzących i opuszczających teren przedszkola.
XII. PROCEDURA – dotyczy sytuacji samodzielnego oddalenia się dziecka.
XIII. PROCEDURA – dotyczy postępowania w wypadku zachowań agresywnych.
XIV. PROCEDURA – dotyczy monitorowania osób wchodzących i opuszczających teren przedszkola.
XV. PROCEDURA – dotyczy postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika na teren przedszkola.
XVI. PROCEDURA – dotyczy postępowania w przypadku znalezienia na terenie przedszkola broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów.

Cel główny:

Wprowadzenie procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Pile znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką naszej placówki.
W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele i pozostały personel przedszkola są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami.
Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać postanowienia niniejszego dokumentu.
Sposób prezentacji procedur:
1.Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej przedszkola.
2.Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.
3.Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.
Dokonywanie zmian w procedurach:
Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również Rada Rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

I. PROCEDURA – dotyczy przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola
1.Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.
2.Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi co oznacza, że zobowiązani są wprowadzić dziecko do sali. W przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.
3.Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.
4.Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko ( zabawki i przedmioty) – czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.
5.Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe i czyste.
6.Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest ono zdrowe.
7.Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące, zarażone wszawicą nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Wszelkie dolegliwości dziecka zobowiązani są zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
8.Nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego obserwacji wynika, że dziecko może być chore. W przypadku, kiedy temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do grupy.
9.Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka
i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie.
10.Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż pięć dni oraz chorobą zakaźną, rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia, oraz potwierdzające możliwość przebywania dziecka w grupie rówieśniczej.
11.Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola do godz. 8:00 lub w dowolnym czasie (jeżeli wystąpi wyjątkowa sytuacja), po uprzednim poinformowaniu nauczycielki lub intendentki o późniejszym przybyciu dziecka.
12. Punktualnie od godz. 7.00 czynne są już wszystkie grupy. Wówczas dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczycieli. Do godziny 7.00 przebywają w oddziałach czynnych od godz. 6.30 . W godzinach popołudniowych dzieci z oddziałów kończących dyżur przed godziną 16.30 przechodzą do oddziałów czynnych do 16.30
13.Wydanie dziecka innym osobom, niż rodzice/prawni opiekunowie może nastąpić tylko
w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców/ prawnych opiekunów. Wypełnione upoważnienie z wykazem osób odpowiedzialnych za odbiór dziecka
z przedszkola rodzice/opiekunowie składają osobiście u nauczyciela grupy.
14.W oddziałach porannego zbierania się i popołudniowego rozchodzenia się dzieci muszą znajdować się listy zbiorcze osób upoważnionych do odbioru dzieci z każdej grupy wiekowej.
15.Nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwości, ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości.
16.Jeśli okaże się, że dane są niezgodne, nauczyciel powiadamia rodziców/ prawnych opiekunów
i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.
17.Przy odbieraniu dziecka z ogrodu przedszkolnego wymaga się od rodziców/ prawnych opiekunów, aby podeszli razem z dzieckiem do nauczyciela i zgłosili fakt odebrania dziecka.
18.Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie, niż wymienione w karcie zgłoszenia, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców/ prawnych opiekunów bezpośrednio nauczycielowi w formie ustnej lub pisemnej.
19.Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica/ prawnego opiekuna zgłaszaną telefonicznie.
20.W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość odbioru dziecka przez niepełnoletnie rodzeństwo, które ukończyło lat 10, na podstawie upoważnienia podpisanego przez rodziców.
21.Upoważnienie zawiera zapis: “Od momentu odebrania dziecka z przedszkola przez osobę upoważnioną, cała odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka spoczywa na osobie dającej upoważnienie”.
22.Rodzice/prawni opiekunowie powinni odebrać dziecko z przedszkola do godziny zadeklarowanej w umowie, którą zawarł z przedszkolem.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Bezpieczeństwa dzieci
w PP4

II. PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko
z przedszkola chce odebrać rodzic/opiekun prawny będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających:

1.Nauczyciel nie wydaje dziecka i zawiadamia dyrektora placówki.
2.Zawiadamia o zaistniałym fakcie drugiego rodzica/ prawnego opiekuna lub inną osobę upoważnioną przez rodziców do odebrania dziecka z przedszkola.
3.W przypadku odmowy odebrania dziecka przez inne osoby upoważnione do odbioru, dyrektor lub nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji jednostkę policji.
4.Po rozpoznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka dyrektor przedszkola i Policja podejmują decyzję o dalszym postępowaniu w sprawie.
5.Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w Procedurach bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu.
6.Po zakończeniu działań interwencyjnych dotyczących zaistniałego zdarzenia nauczyciel sporządza notatkę służbową i przekazuje ją dyrektorowi placówki.
7.Jeśli w/w sytuacja powtarza się dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny – Wydział Rodzinny i Nieletnich oraz powiadomić rodziców o podjętych działaniach.

Załącznik nr 3 do Regulaminu Bezpieczeństwa dzieci
w PP4

III. PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane
z przedszkola:

1.Jeśli dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola w godzinach otwarcia placówki, nauczyciel powiadamia o tym fakcie dyrektora przedszkola.
2.Dyrektor lub pod jego nieobecność nauczyciel zawiadamia o zaistniałej sytuacji rodziców/prawnych opiekunów i zobowiązuje ich do niezwłocznego odebrania dziecka
z przedszkola.
3.Jeśli próba zawiadomienia rodziców się nie powiedzie, dyrektor lub nauczyciel zwraca się o pomoc do policji w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców/ prawnych opiekunów.
4.Po konsultacji z policją dyrektor lub nauczyciel może:
– podjąć decyzję o oczekiwaniu na rodziców/prawnych opiekunów do momentu odbioru dziecka z przedszkola,
– zwrócić się do policji z prośbą o podjęcie dalszych działań przewidzianych prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym.
5.Nauczyciel sporządza ze zdarzenia notatkę służbową, którą przekazuje dyrektorowi przedszkola.
6.Po zdarzeniu dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka w celu wyjaśnienia sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania prawa obowiązującego
w przedszkolu.
7.Jeśli przypadki nieodbierania dziecka z przedszkola powtarzają się, dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny i poinformować rodziców/prawnych opiekunów o podjętych działaniach.

Załącznik nr 4 do Regulaminu Bezpieczeństwa dzieci
w PP4

IV. PROCEDURA – dotyczy przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub wolnym związku:

1.Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli ma on zachowane prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.
2.Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem.
3.O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru, nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola i rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem.
4.W sytuacji, kiedy oboje rodziców wykonują władzę rodzicielską a mimo to na terenie przedszkola dochodzi między nimi do sporów o odbiór dziecka, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka, itp. nauczyciel lub dyrektor powiadamia policję.

Załącznik nr 5 do Regulaminu Bezpieczeństwa dzieci
w PP4

V. PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy na terenie przedszkola zdarzył się dziecku nieszczęśliwy wypadek
Nauczyciel:
1.Zapewni opiekę i w miarę możliwości udziela dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej.
2.Powiadamiadyrektora placówki i rodziców/prawnych opiekunów dziecka o nieszczęśliwym wypadku.
3.Jeśli zachodzi konieczność, wzywa na miejsce lekarza.
4.Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.
5. Jeśli to konieczne (w ocenie nauczyciela i dyrektora) powiadamia inspektora BHP o zdarzeniu.
W razie wypadku powodującego ciężkie uszkodzenia ciała, wypadku zbiorowego lub śmiertelnego, dyrektor lub inny pracownik przedszkola, który powziął wiadomość o wypadku podejmuje następujące działania:
1.Niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę.
2.Sprowadza fachową pomoc medyczną.
3.W miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik ma obowiązek:
1.Niezwłocznie powiadomić o wypadku rodziców/ prawnych opiekunów dziecka, inspektora BHP, organ prowadzący, radę rodziców, prokuratora i kuratora oświaty.
2.Zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.
3.Powołać zespół powypadkowy, który ustali okoliczności i przyczyny wypadku i sporządzić protokół powypadkowy.
4.Zatwierdzić protokół podpisany przez zespół powypadkowy, doręczyć niezwłocznie rodzicom i pouczyć ich o sposobie i trybie odwołania.
5.O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadomić niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

Załącznik nr 6 do Regulaminu Bezpieczeństwa dzieci w PP4

VI. PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle chore:

1.Leki w przedszkolu mogą być podawane w szczególnych przypadkach, po to, aby umożliwić dziecku przewlekle choremu korzystanie z edukacji przedszkolnej.
2.Jeśli nauczyciel wyrazi zgodę na podawanie dziecku leków w przedszkolu należy przestrzegać następujących zasad:
– zobowiązać rodziców/prawnych opiekunów do przedłożenia pisemnego zaświadczenia lekarskiego o chorobie dziecka i o konieczności podawania mu leków na terenie placówki oraz nazwie leku, sposobie i okresie jego dawkowania,
– wymagać od rodziców/prawnych opiekunów pisemnego upoważnienia: do kontroli cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę, lub podawania leków wziewnych na astmę,
– powiadomić dyrektora o sytuacji i przedkładać dokumentację medyczną dziecka oraz upoważnienie rodziców/ prawnych opiekunów,
– na podstawie zaświadczenia lekarskiego i upoważnienia rodziców/ prawnych opiekunów, dyrektor wyznacza spośród pracowników, za ich zgodą, dwie osoby do podawania leku dziecku z których jedna podaje lek i odnotowuje ten fakt w rejestrze podawanych leków poprzez zapisanie imienia i nazwiska dziecka, nazwy podanego leku, daty i godziny podania, dawki, a druga nadzoruje w/w czynności: obydwie wyznaczone osoby zobowiązane są potwierdzić fakt podania dziecku leku i nadzorowania tej czynności poprzez złożenie czytelnych podpisów pod sporządzonym rejestrem.

Załącznik nr 7 do Regulaminu Bezpieczeństwa dzieci
w PP4

VII. PROCEDURA – dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa w ogrodzie przedszkolnym
( na placu zabaw).

1. W przedszkolu obowiązuje regulamin placu zabaw, który widnieje na tablicy umieszczonej w centrum ogrodu .
2. Codziennie rano – do godziny 8:15 – wyznaczony pracownik obsługi ( Pan woźny) sprawdza teren przedszkola, w miarę możliwości likwiduje ewentualne zagrożenia
 w razie potrzeby, powiadamia o nich dyrektora/wicedyrektora , a w razie ich nieobecności nauczycieli grup,
 zaraz po sprawdzeniu terenu przedszkola, pracownik odnotowuje wynik kontroli w zeszycie kontroli terenu i budynku przedszkola.
3. Przed każdym wyjściem na plac przedszkolny pomoc nauczyciela danej grupy sprawdza
i likwiduje ewentualne zagrożenia – w razie potrzeby powiadamia nauczyciela i dyrektora/ wicedyrektora o tym zagrożeniu.
4. W przypadku znalezienia przez dzieci przedmiotów niebezpiecznych i niewiadomego pochodzenia, jak np. szkło, puszki, strzykawki, igły, środki odurzające, itp., zabezpiecza je nauczyciel lub pomoc nauczyciela oraz powiadamia o fakcie dyrektora/wicedyrektora.
5. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym nauczyciel ma obowiązek czuwania nad bezpieczeństwem i organizowania dzieciom warunków do bezpiecznej zabawy,
6. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym bezpośrednią opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel danej grupy.
7. W czasie pobytu na placu przedszkolnym grupy dzieci 3-4 letnich ( więcej niż 15 dzieci
w danym dniu) nauczycielowi obowiązkowo pomagają dwie pomoce nauczyciela
i przebywają tam razem z nim,
 w przypadku starszych grup opiekę sprawuje nauczyciel i woźna oddziałowa,
8. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym musi być zamknięta bramka wejściowa oraz brama wjazdowa na plac.
9. Dzieci mogą korzystać tylko z tych urządzeń ogrodowych, przy których bezpieczeństwa pilnuje osoba dorosła.
10. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu.
11. W pierwszej kolejności rodzic a następnie nauczyciel dba o stosowny ubiór dziecka, odpowiedni do pory roku i panującej temperatury,

12. W czasie dużego nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone w odpowiednie nakrycie głowy i w miarę możliwości, przebywać w zacienieniu,
13. Nauczyciel nie organizuje zajęć z dziećmi na powietrzu w warunkach atmosferycznych ku temu niesprzyjających (zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, burza).
14. Podczas pobytu na placu przedszkolnym, dziecko może skorzystać z toalety znajdującej się w przedszkolu, udając się tam i powracając tylko pod opieką pomocy nauczyciela lub woźnej.
15. W przypadku przebywania na terenie przedszkolnym więcej niż jednej grupy, wszystkie nauczycielki, czuwając nad bezpieczeństwem swojej grupy, mają baczenie na pozostałe dzieci
i obowiązkowo reagują w sytuacji zagrożenia, bądź niewłaściwego zachowania dzieci.
16. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela.
17. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.

Załącznik nr 8 do Regulaminu Bezpieczeństwa dzieci
w PP4

VIII.PROCEDURA – dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola.
1. Nauczyciel udając się z dziećmi na spacer, pieszą wycieczkę w pobliskie tereny dokonuje wpisu do zeszytu wyjść poza teren przedszkola, skrupulatnie wypełniając dane.
2. Nauczyciel dokonuje wpisu przed wyjściem z przedszkola.
3. Zapis powinien być także umieszczony w dzienniku zajęć przedszkola, w którym jest już odnotowana obecność dzieci.
4. W trakcie trwania spaceru lub wycieczki w pobliskie tereny, nadzór nad dziećmi sprawują: nauczyciel i pomoc nauczyciela (co najmniej jedna osoba dorosła na 15 dzieci, w przypadku wyjścia grup 3-latków opiekę sprawuje co najmniej jedna osoba dorosła na 10 dzieci).
5. W przypadku nieobecności pomocy nauczyciela danej grupy, udział w wycieczce bierze inna pomoc nauczyciela, wyznaczona przez dyrektora/wicedyrektora lub nauczyciela.
6. Podczas dłuższych wyjść pieszych dodatkową funkcję opiekuna może sprawować jeden
z rodziców, który deklaruje znajomość zasad w pisemnym oświadczeniu.
7. Całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci podczas spacerów i wycieczek ponosi nauczyciel.
8. W trakcie trwania spaceru, pieszej wycieczki w pobliżu przedszkola, nauczyciel wymaga od dzieci, by szły parami w kolumnie, para za parą.
9. W czasie trwania wycieczki pieszej w pobliżu przedszkola lub spaceru, podczas przejść
w pobliżu jezdni, osoby opiekujące się dziećmi asekurują je idąc chodnikiem od strony ulicy.
10. Przed każdym planowanym przejściem przez ulicę, nauczyciel jest zobowiązany zatrzymać grupę
(kolumnę) i przypomnieć dzieciom zasady bezpiecznego przekraczania jezdni.
11. Przejście przez ulicę odbywa się tylko w wyznaczonych miejscach, dzieci przechodzą sprawnie, parami; nauczyciel asekuruje grupę, stojąc na środku jezdni, pierwszą parę prowadzi pomoc nauczyciela, nauczyciel przechodzi z ostatnią parą.
12. Dzieci i nauczyciele poruszający się po ulicy winny mieć kamizelki lub opaski odblaskowe.
13. W przypadku choroby dziecka, złego samopoczucia dziecko nie może uczestniczyć
w wycieczce, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców o zaistniałej sytuacji.
Dziecko może oczekiwać na przyjście rodzica w innej grupie, pod warunkiem zachowania maksymalnej liczby 25 dzieci w oddziale.

Załącznik nr 9 do Regulaminu Bezpieczeństwa dzieci
w PP4

IX. PROCEDURA – dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa podczas wycieczek turystycznych
i krajoznawczych.

1. W przedszkolu obowiązuje Regulamin spacerów i wycieczek, którego znajomość podpisują wszyscy pracownicy przedszkola.
2. Nauczyciele są zobowiązani do zgłoszenia i uzgodnienia każdej wycieczki wyjazdowej lub krajoznawczej z dyrektorem/wicedyrektorem na 2 tygodnie przed wycieczką.
3. 4 dni przed wycieczką nauczyciel przedstawia dyrektorowi/wicedyrektorowi przedszkola do zatwierdzenia komplet dokumentów zawierający kartę wycieczki z załącznikami:
 plan wycieczki,
 listę uczestników (w przypadku nieobecności dziecka przed planowaną wycieczką, lista
i oświadczenie jest uzupełniona w czasie przyprowadzenia dziecka do godziny 8:30, Boleszewo-8.00),
 liczbę opiekunów z telefonem kontaktowym,
 oświadczenia podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów,
4. Wycieczka jest odnotowana w zeszycie wyjść poza teren przedszkola oraz w dzienniku zajęć.
5. W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawują: nauczyciel i pomoce nauczyciela (co najmniej jedna osoba dorosła na 15 dzieci, w przypadku wycieczki grup 3 i 4-latków opiekę sprawuje nauczyciel i dwie pomoce nauczyciela (co najmniej jedna osoba dorosła na 10 dzieci),
6. Na wycieczkę zabierana jest w pełni wyposażona apteczka (co najmniej jedna na grupę),
7. Podczas wycieczki zapewnia się napoje.
8. Podczas wycieczki trwającej łącznie 3-5 godzin dzieciom zapewnia się suchy prowiant
i napoje.
9. W przypadku choroby lub złego samopoczucia dziecka przed wyjazdem, nie może ono uczestniczyć w wycieczce, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców o zaistniałej sytuacji.
Dziecko może oczekiwać na przyjście rodzica w innej grupie, pod warunkiem zachowania maksymalnej liczby 25 dzieci w oddziale.

Załącznik nr 10 do Regulaminu Bezpieczeństwa dzieci
w PP4

X. PROCEDURA – dotyczy bezpieczeństwa przeciwpożarowego:

1.Nauczyciel ma obowiązek wejść pierwszy do sali, zwrócić uwagę na stan techniczny pomieszczenia, sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci.
2.Nauczyciel i pozostali pracownicy przedszkola są zobowiązani:
– mieć aktualne szkolenie BHP i znać obowiązujące w placówce stosowne instrukcje
i szkolenia,
– znać numery telefonów alarmowych, plany ewakuacyjne i oznakowanie dróg ewakuacyjnych,
– umieć posługiwać się podręcznym sprzętem gaśniczym i znać obowiązki postępowań na okoliczność różnych zagrożeń w tym pożarowego,
– w trakcie alarmu pożarowego stosować się do wytycznych zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Publicznego Przedszkola Nr 4 w Pile.

Załącznik nr 11 do Regulaminu Bezpieczeństwa dzieci
w PP4

XI. PROCEDURA – dotyczy monitorowania osób wchodzących i opuszczających teren przedszkola.

1.Każdy pracownik ma obowiązek monitorowania osób wchodzących na teren przedszkola.
Z chwilą spotkania osoby obcej lub zauważenia jej na placu zabaw przejmuje kontrolę nad tą osobą,
w szczególności prosi o:
 podanie celu wizyty,
 nazwiska osoby, z którą chce się widzieć obca osoba,
 prowadzi ją do właściwej celowi wizyty osoby.
Po załatwieniu sprawy osoba, do której przyszedł Interesant odprowadza go do drzwi przedszkola, jeżeli nie może opuścić stanowiska pracy, prosi innego pracownika
o odprowadzenie Interesanta do drzwi i je zamyka.
2. W przypadku gdy obca osoba zachowuje się podejrzanie; nie ujawnia celu wizyty lub zachowuje się nienaturalnie bądź agresywnie, pracownik natychmiast woła drugiego pracownika i powiadamia dyrektora/ wicedyrektora , a w przypadku ich nieobecności pracownika wykonującego czynności administracyjne w przedszkolu, który powiadamia Policję.

Załącznik nr 12 do Regulaminu Bezpieczeństwa dzieci
w PP4

XII. PROCEDURA – dotyczy sytuacji samodzielnego oddalenia się dziecka
1. Nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni przedszkola zobowiązani są rzetelnie realizować powierzone im zadania związane z bezpieczeństwem wychowanków,
w tym zadania związane ze sprawowaniem nadzoru nad nimi.
2. Nauczyciel pełniący funkcję kierownika wycieczki oraz prowadzący lub nadzorujący zajęcia,
w czasie których do sprawowania opieki nad wychowankami angażuje się inne osoby niż wymienione w pkt 1, zobowiązany jest zapoznać je z postanowieniami niniejszej procedury.
3. Nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni zobowiązani są nie dopuszczać
do sytuacji,
w której wychowanek samowolnie opuści miejsce prowadzenia zajęć.
4. W sytuacji, gdy nauczyciel lub inna osoba sprawująca opiekę lub nadzór zauważy brak wychowanka w miejscu prowadzenia zajęć lub miejscu, gdzie wychowanek powinien przebywać, należy:
o ustalić w miarę precyzyjnie, kiedy i gdzie wychowanek widziany był po raz ostatni oraz rozpytać inne dzieci z grupy, czy nie mają wiedzy, gdzie wychowanek mógł się oddalić,
o zapewnić tymczasowy nadzór nad grupą przez inną osobę, a samemu dokonać sprawdzenia najbliższych pomieszczeń (terenu) przyległych do miejsca prowadzenia zajęć,
o rozpytać pozostałych pracowników, czy nie zauważyli zaginionego wychowanka przemieszczającego się w budynku w czasie, kiedy mogło dojść do samowolnego opuszczenia miejsca prowadzenia zajęć (miejsca pobytu),
o w przypadku podejrzenia, że wychowanek mógł opuścić budynek przedszkola, sprawdzić, czy zabrał z sobą rzeczy osobiste, ubranie wierzchnie oraz obuwie pozostawione uprzednio w szatni.
5. W przypadku nieustalenia miejsca pobytu wychowanka w wyniku podjęcia czynności wskazanych w pkt 4, należy powiadomić dyrektora albo inną wyznaczoną przez niego osobę o podejrzeniu samowolnego oddalenia się (ucieczki) wychowanka z miejsca prowadzenia zajęć.
6. Jeżeli czas, jaki upłynął od momentu samowolnego opuszczenia przez wychowanka miejsca prowadzenia zajęć, realnie pozwala na dotarcie do miejsca jego zamieszkania lub miejsca zamieszkania jego bliskich, należy skontaktować się z rodzicami wychowanka lub innymi bliskimi celem sprawdzenia, czy dziecko nie znajduje się pod opieką tych osób.
7. Dyrektor lub inna wyznaczona przez niego osoba deleguje osoby, które podejmują czynności poszukiwawcze poza budynkiem przedszkola. Poszczególnym osobom przydziela się obszar podlegający sprawdzeniu, z uwzględnieniem miejsc, do których wychowanek mógł się udać, oraz tras, którymi może się przemieszczać. Każda z osób poszukujących powinna mieć możliwość komunikowania się z osobą koordynującą działania.
8. Dyrektor lub inna wyznaczona przez niego osoba koordynuje działania poszukiwawcze.
9. Jeżeli podjęte działania opisane w niniejszej procedurze nie przyniosą rezultatu
w ciągu kilkudziesięciu minut od prawdopodobnego czasu zaginięcia dziecka,
o incydencie zawiadamia się policję. Decyzję o powiadomieniu policji podejmuje dyrektor lub inna wyznaczona osoba.
10. W trakcie prowadzenia akcji poszukiwawczej należy pamiętać o zapewnieniu bezpieczeństwa i opieki pozostałym wychowankom oraz o zachowaniu spokoju, tak by nie wywoływać paniki i niepotrzebnego stresu wśród dzieci.
11. Każdy przypadek samowolnego oddalenia się wychowanka z miejsca prowadzenia zajęć po zakończeniu akcji poszukiwawczej podlega analizie przez dyrektora pod kątem funkcjonowania procedur bezpieczeństwa i realizacji zadań przez nauczycieli i pracowników niepedagogicznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa. Wnioski z analizy przedstawia się na radzie pedagogicznej; na ich podstawie dyrektor decyduje o wyciągnięciu konsekwencji służbowych wobec pracowników winnych zaniedbań.

Załącznik nr 13 do Regulaminu Bezpieczeństwa dzieci
w PP4

XIII. PROCEDURA – dotyczy postępowania w wypadku zachowań agresywnych.
1. Zarówno każdy nauczyciel, jak i inny pracownik przedszkola zobowiązany jest do przeciwstawiania się przejawom agresji ze strony wychowanków.
2. Podejmując interwencję wobec agresywnego dziecka, należy dążyć do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim wychowankom, a także sobie.
3. W przypadku, gdy rozmowa nie skutkuje, nauczyciel poprzez woźną oddziałową /pomoc nauczyciela / innego nauczyciela / telefon zawiadamia dyrektora / innego nauczyciela
o zaistniałej sytuacji.
4. Reakcja wobec przejawów agresji powinna być adekwatna do skali zagrożenia spowodowanego agresją, jak również do okoliczności zdarzenia, wieku i stopnia rozwoju sprawcy.
5. Podejmując interwencję wobec agresywnego dziecka, należy powstrzymać się od przejawiania w stosunku do niego agresji fizycznej i słownej (nie należy: obrażać dziecka, zawstydzać go ani oceniać; ocenie podlega zachowanie, a nie osoba). Reakcja powinna być stanowcza, a przekaz słowny prosty i jasny.
6. Nauczyciel zapewnia bezpieczeństwo pozostałym dzieciom poprzez odizolowanie agresywnego dziecka. Jeśli istnieje taka konieczność nauczyciel wyprowadza agresywne dziecko z sali lub ogrodu, jednocześnie zapewnia pozostałym dzieciom opiekę innego nauczyciela dając im poczucie bezpieczeństwa.
7. W sytuacji koniecznej nauczyciel ma możliwość przytrzymania dziecka jednak użycie siły fizycznej jako środka przymusu jest ostatecznością w przypadku konieczności powstrzymania dziecka przed zadaniem ciosu innej osobie, w celu rozdzielenia bijących się dzieci czy pozbawienia dziecka niebezpiecznego przedmiotu, jeśli odmawia ono jego dobrowolnego oddania.
8. Jeśli agresja została skierowana przeciwko wychowankom, należy otoczyć ich opieką,
a w razie doznania przez nich krzywdy powinna im zostać udzielona pomoc. Nauczyciel wychowawca zawiadamia o zdarzeniu rodziców dzieci poszkodowanych.
9. Osoba podejmująca interwencję, niebędąca wychowawcą grupy, do której uczęszcza agresywny wychowanek, informuje o zdarzeniu wychowawcę i rodziców dziecka
o niewłaściwym zachowaniu dziecka i w razie konieczności zabranie dziecka
z przedszkola.
10. W sytuacji bardzo agresywnego zachowania dziecka ( napaść fizyczna, pobudzenie fizyczne, niemożność uspokojenia przez nauczyciela) zawiadomienie rodziców dziecka
i Pogotowia Ratunkowego w razie obrażeń fizycznych poszkodowanych osób.
11. Z każdej niebezpiecznej sytuacji sporządzana jest notatka podpisywana przez dyrektora oraz rodzica.
12. W przypadku wystąpienia powtarzających się ataków agresji ze strony tego dziecka, nauczyciel wychowawca podejmuje współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i w porozumieniu z rodzicami kieruje dziecko na diagnozę psychologiczno-pedagogiczną.
13. W przypadku kolejnych zachowań agresywnych dziecka i jednocześnie braku efektywnej współpracy z rodzicami Przedszkole kieruje wniosek do Sądu.

Załącznik nr 14 do Regulaminu Bezpieczeństwa dzieci
w PP4

XIV. PROCEDURA – dotyczy monitorowania osób wchodzących i opuszczających teren przedszkola.
1.W przedszkolu funkcjonuje całodobowo monitoring.
2. Przy drzwiach wejściowych zarówno rano, jak i po południu czuwa wyznaczona
osoba, która ma obowiązek monitorowania osób wchodzących do placówki.
3. Każdy pracownik z chwilą spotkania obcej osoby lub zauważeniu jej na terenie przedszkolnym przejmuje kontrolę nad tą osobą, w szczególności prosi o:
– podanie celu wizyty, nazwisko osoby z którą chce się widzieć obca osoba, prowadzi ją do właściwej celowi wizyty osoby, po załatwieniu sprawy osoba, do której przyszedł interesant odprowadza go do drzwi przedszkola, jeżeli nie może opuścić stanowiska pracy prosi innego pracownika o odprowadzenie interesanta do drzwi i je zamyka.
4. W przypadku, gdy obca osoba zachowuje się podejrzanie; nie ujawnia celu wizyty lub zachowuje się nienaturalnie bądź agresywnie, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub w czasie jego nieobecności nauczyciela zastępującego dyrektora, który powiadamia policję.
5. W nagłych przypadkach wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
6. Każdy pracownik przedszkola jest zobowiązany dopilnować, by dokładnie zamykać za sobą drzwi wejściowe do placówki.
7.Każdy pracownik przedszkola ma obowiązek interweniować, jeżeli zauważy na terenie przedszkola dziecko pozostające bez opieki.
8. Osoby, które podają się za kontrolerów, inspektorów itp. powinny być natychmiast odprowadzone do gabinetu dyrektora. Pracownicy przedszkola nie są upoważnieni do zezwolenia na jakąkolwiek kontrolę bez wiedzy i zgody dyrektora przedszkola lub wyznaczonej przez niego osoby.

Załącznik nr 15 do Regulaminu Bezpieczeństwa dzieci
w PP4

XV. PROCEDURA – dotyczy postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika na teren przedszkola.
1.Decyzję o ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego
w przypadku ujawnienia zagrożenia wynikającego z wtargnięcia uzbrojonego napastnika na teren placówki, podejmuje każdy kto zauważy na terenie placówki napastnika lub posiada informacje o jego obecności:
a) sygnał alarmowy w takiej sytuacji ma postać jednego długiego trwającego
10 i więcej sekund dzwonka, który odróżnia się od sygnału alarmowego wywoływanego zagrożeniem pożarowym
b) komunikat ostrzegawczy(słowny) – ,,Uwaga napastnik”- powtórzone trzy razy.
2. Ewakuacja tylko w przypadku bezpośredniej bliskości wyjścia, z dala od źródła
zagrożenia/napastnika. Decyzję o ewakuacji podejmuje osoba mająca wychowanków
pod opieką.
W przypadku zarządzenia ewakuacji:
 zostaw wszystkie swoje rzeczy w miejscu, gdzie się znajdują,
 korzystaj z wyznaczonej drogi ewakuacji,
 po drogach ewakuacyjnych poruszaj się szybko, unikaj blokowania ruchu,
zatrzymywania się, czy też gwałtownego napierania na poruszających się z przodu.
Podczas ewakuacji:

 zachowaj ciszę, spokój, rozwagę,
 udzielaj pierwszej pomocy w miejscu bezpiecznym, jedynie wtedy, gdy nie ma to
wpływu na własne bezpieczeństwo,
 ostrzegaj o niebezpieczeństwie,
 w przypadku opadów deszczu, śniegu lub panującego zimna, przeprowadź dzieci
do innego wcześniej ustalonego obiektu.

3. Jeżeli bezpieczna ewakuacja nie jest możliwa:
 zamknij drzwi,
 zastaw drzwi ciężkim meblem, ławkami,
 wyłącz wszystkie światła,
 wyłącz/wycisz wszystkie urządzenia elektroniczne,
 połóż się na podłodze z dala od drzwi i okien,
 nie otwieraj nikomu drzwi, służby ratownicze zrobią to same,
 zachowaj ciszę.
Jeżeli jest to możliwe udzielaj pierwszej pomocy poszkodowanym.
Jeżeli nie miałeś możliwości ewakuować się lub ukryć albo zabarykadować w
pomieszczeniu bezpiecznym, a twoje życie lub zdrowie jest bezpośrednio zagrożone w
bezpośrednim kontakcie z napastnikiem WALCZ, a jeżeli nie jesteś w stanie podjąć
walki BŁAGAJ O LITOŚĆ.

4. Powiadomienie służb ratowniczych o wtargnięciu uzbrojonego napastnika (w
przypadku ewakuacji lub gdy nie jest ona przeprowadzona, najszybciej jak to
możliwe ze względu bezpieczeństwa).
Telefoniczne alarmowanie wybranie numeru alarmowego 112 lub 997, po zgłoszeniu
się dyżurnego operatora spokojnie i wyraźnie należy podać (jeżeli to możliwe):
 miejsce zdarzenia,
 imię i nazwisko zgłaszającego, numer telefonu,
 rodzaj zdarzenia,
 informacje o zagrożeniu życia i zdrowia ludzkiego,
 liczbę napastników, opis wyglądu napastników,
 ilość i rodzaj broni,
 liczbę ofiar i gdzie je widziano.
Po powiadomieniu nie należy odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia
zgłoszenia. Przyjmujący może zażądać: wykonania dodatkowych informacji, które w
miarę możliwości należy podać.
Jeżeli sytuacja nagle się zmieni, należy szybko o tym powiadomić operatora numeru
112 lub 997.
Po przybyciu na miejsce służb, jeżeli to możliwe, należy przekazać dodatkowe
informacje tj.:
 ile osób opuściło budynek,
 ile osób zostało w budynku i na jakich poziomach,
 pokazać plany budynku i drogi ewakuacji,
 gdzie ostatnio był widziany agresor,
 czym przyjechał lub skąd przyszedł napastnik.
Jeżeli posiadasz istotne informacje o napastnikach lub ofiarach, przekaż je służbom
ratowniczym.
Podczas działań służb ratowniczych:
 zachowaj spokój,
 stosuj się do wszystkich poleceń służb,
 nie trzymaj nic w rękach,
 nie zadawaj pytań podczas ewakuacji,
 unikaj gwałtownych ruchów, alarmujących gestów itp., poddaj się kontroli
bezpieczeństwa
5.Ogólne zasady postępowania gdy zauważono napastnika:
 ostrzeż innych wcześniej ustalonym sygnałem,
 nie lekceważ ostrzeżenia,
 uciekaj, jeśli masz możliwość,
 zamknij i zabarykaduj drzwi, zejdź ze światła drzwi, jeżeli nie masz możliwości
ucieczki,
 schroń się w bezpiecznym miejscu,
 zadzwoń pod numer alarmowy, zawiadom policję,
 chowaj się w ostateczności WALCZ lub BŁAGAJ O LITOŚĆ,
 wykonuj polecenia służb,
 trzymaj ręce w sposób widoczny,
 biegnij do bezpiecznych stref.

Załącznik nr 16 do Regulaminu Bezpieczeństwa dzieci
w PP4

XVI. PROCEDURA – dotyczy postępowania w przypadku znalezienia na terenie przedszkola broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów.
1.Nauczyciel lub inny pracownik uniemożliwia dostęp osób postronnych do znalezionych materiałów. Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać! O ich lokalizacji należy powiadomić dyrektora (zastępcę dyrektora, koordynatora bhp). Identyfikacją
i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne policji.
2. Informacji nie należy przekazywać niepowołanym osobom, gdyż jej niekontrolowane rozpowszechnienie może doprowadzić do paniki i w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób z zagrożonego miejsca.
3.Dyrektor celem zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym na terenie przedszkola ogłasza ewakuację przedszkola. lub w razie jego nieobecności zastępca dyrektora albo wyznaczony pracownik. Po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój i opanowanie oraz postępować zgodnie z procedurą ewakuacji. Ogłoszenie alarmu odbywa się poprzez sygnał dźwiękowy
i podanie komunikatu ,,Uwaga! Uwaga! Alarm! Opuścić pomieszczenia!”
4. Na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby pomocnicze, takie jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarna, pogotowie gazowe, pogotowie wodno-kanalizacyjne, pogotowie energetyczne.
5. Do czasu przybycia policji akcją kieruje dyrektor przedszkola lub w razie jego nieobecności zastępca dyrektora, w kolejności koordynator bhp.
6. Po zakończeniu incydentu i uzyskaniu zgody od wyspecjalizowanych służb dyrektor zezwala na powrót do budynku i zawiadamia organ prowadzący i nadzorujący o zakończeniu akcji.

PROCEDURA ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 4 W PILE
Klauzula monitoringu
Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego

Skip to content