Publiczne Przedszkole Nr 4 w Pile

RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 • Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:
 • Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Publiczne Przedszkole nr 4 , ul.Kusocińskiego 10 A, 64-920 Piła, dalej „PP4” email:pp4@cuw.pila.pl,
 • Funkcję inspektora ochrony danych pełni Robert Erdmann adres e-mail: iod.oswiata@erodo.com.co.
 • Podane dane osobowe zgromadzone w celach realizacji ustawowych obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji szkolnej oraz realizacji pozostałych obowiązków związanych z działalnością statutową i ustawową.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych
  i statutowych Publicznego Przedszkola nr 4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w związku z przepisami regulującymi funkcjonowanie jednostek oświatowych oraz prowadzenia przez te jednostki dokumentacji związanej z realizacją ich zadań.
 • Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.
 • Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Dodatkowo, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że podane dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 • Podanie wskazanych danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu jakim jest działalność dydaktyczno-opiekuńcza.
 • Podane dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz organizacjom międzynarodowym.
 • Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

……………………………………………………………….
(Podpis Administratora danych)

Administrator
Nazwa: Publiczne Przedszkole nr 4
Adres: ul. Kusocińskiego 10a, 64-920 Piła
Numer KRS, NIP, REGON: NIP 7642638825, REGON 301430390
Telefon: 67 212 34 82
Adres e-mail: pp4@cuw.pila.pl

Strona www: publiczneprzedszkole4.pila.pl

Inspektor Ochrony Danych
Imię i nazwisko: Robert Erdman
Adres e-mail: iod.oswiata@erodo.com.co

Skip to content