Publiczne Przedszkole Nr 4 w Pile

Programy i innowacje

 

PODSTAWA PROGRAMOWA

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

INNOWACJE PEDAGOGICZNE REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Innowacja pedagogiczna
„Emocja” z wykorzystaniem międzynarodowego projektu edukacyjnego

Autorki innowacji:
Marzena Dziadkowiec
Krystyna Grzegrzółka

Realizacja: Katarzyna Dąbrowska

Rodzaj innowacji: programowo – metodyczna
Program innowacyjny przeprowadzony zostanie w grupie 4-5 latków w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Pile
Innowacja pedagogiczna realizowana będzie od 1 września 2020 r. do 13 czerwca 2021 r.
Cele ogólne:
●Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym.
●Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
●Aktywizacja dzieci na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.
●Integracja zespołu grupowego.
●Współpraca nauczyciela i dzieci z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.
●Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
●Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości

Wszystkim rodzicom i wychowawcom zależy na tym, aby wychować dzieci na mądrych i szczęśliwych ludzi, samodzielnych i twórczych. Wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych, jest niezwykle ważne, gdyż są one fundamentem dalszego życia. W ciągu całego roku szkolnego dzieci będą miały okazję uczestniczyć w 5 modułach edukacyjnych, Mając do dyspozycji wiele sposobów na realizację zadania, np. czytanie bajek i opowiadań oraz omówienie z dziećmi konkretnych cech i zachowań; gry; odgrywanie scenek i ról; rozmowy itp.
Dobór odpowiednich metod pracy ma na celu pobudzenie dzieci do zdobywania wiedzy i umiejętności. Głównym założeniem innowacji jest budowanie i rozwijanie u dzieci empatii, szacunku do drugiego człowieka oraz nabycie umiejętności mówienia o swoich emocjach i potrzebach. Dlatego, aby budować od najmłodszych lat przyjazny stosunek do drugiego człowieka, i zminimalizować problem wykluczenia w społeczności uczniowskiej, od września 2020 r. wprowadzam do swojej grupy innowację edukacyjną autorstwa Marzeny Dziadkowiec i Krystyny Grzegrzółki, wspomagający rozwój społeczny i emocjonalny dzieci i młodzieży, którego założeniem jest uwrażliwienie dzieci na różnice, które posiadamy- poprzez aktywną działalność edukacyjną.

Logicznie myślimy i wesoło się bawimy
Autorki innowacji:
mgr Maria Jolanta Małek
mgr Beata Walas

Realizacja: Klaudia Chmiel, Anna Wysoczarska grupa IV

Naturalną potrzebą każdego dziecka jest ruch oraz pragnienie poznawania i działania. Wychodząc naprzeciw potrzebom dziecka, w przedszkolu jest szereg propozycji oferowanych przez nauczycieli rozwijających je wielokierunkowo. Jedną z takich ofert dla dzieci są gry planszowe, które uruchamiają wszystkie zmysły oraz aktywizują poznawczo, emocjonalnie, społecznie, rzadziej ruchowo.
Alternatywą do tradycyjnych gier są szachy japońskie, które są przedmiotem niniejszej innowacji oraz idei kinezjologicznej, która jest rozpoznawalnym hasłem w naszym przedszkolu: „ruch to drzwi do uczenia się”. Podstawy nauki gry w szachy japońskie dzieci zdobywają w ruchu w formie gry na dywanie, a później na planszy.
Wychodząc naprzeciw wymogom współczesnej szkoły, gdzie myślenie komputacyjne, które rozwija gra w japońskie szachy, nazwano nawet czwartą (po czytaniu, pisaniu i liczeniu) alfabetyzacją. Jako autorki uważamy, że wprowadzając dzieci w świat gry, jako przyjemnego uczenia się, wspomagamy poziom przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole. Ponadto gra w szachy to nie zwyczajna planszówka, lecz coś więcej. To świetna lekcja życia, sposób na pożyteczne i ciekawe spędzenie wolnego czasu zarówno z rówieśnikami jak i rodzicami.

Opis innowacji:

Japońskiej gra Dōbutsu shogi (dosł. „zwierzątkowe szachy”), została zaprojektowana przez zawodową szachistkę Madokę Kitao oraz graficzkę Maiko Fujitę w celu popularyzacji japońskich szachów i dostosowania ich do wykorzystania na zajęciach dla dzieci w wieku od 5 lat.
Gra zachowuje wszystkie walory logiki i strategii znanej z europejskich szachów sprowadzając je jednak do niezbędnego minimum: czterech figur – zwierzątek dla każdego z dwóch graczy i małej planszy o wymiarach: trzy na cztery pola. Nie trzeba też pamiętać o możliwych ruchach zwierząt na planszy – są one oznaczone dobrze widocznymi na figurach znakami.
Istotnym walorem jest popularyzacja zasad etykiety, poprzez zapoznanie polskich dzieci z japońskim poczuciem grzeczności.
Gra jest używana jest przez milion dzieci w Japonii i innych krajach.
Najważniejsze cechy gry:
•Rozwijanie myślenia logicznego i strategicznego.
•Proste reguły i doskonały sposób ich tłumaczenia.
•Piękna grafika i bogata obudowa gamifikacyjna.
•Nauka przez zabawę w całej grupie, głównie na dywanie.
•Możliwość rozpoczęcia nauki bez umiejętności czytania.
•Doskonały wstęp do szachów.

Realizacja zadań ujętych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego:

1.Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
2.Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
3.Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
4.Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole (myślenie logiczne, myślenie strategiczne, pamięć i orientacja przestrzenna, umiejętność analizy i rozwiązywania problemów, a także cechy takie jak intuicja, koncentracja oraz umiejętność doskonalenie się.

Lekcja żywego słowa z teatrem kamishibai:
„Uchyl wieczko, tajemnicze pudełeczko…”

Autorka innowacji:
mgr Anna Obarska – Dorabiała

Czym jest teatr kamishibai?
Kami – papier,
shibai – teatr
czyli teatr papierowy, obrazkowy wywodzący się z Japonii.
Jest to technika opowiadania i czytania, wykorzystująca kartonowe plansze
z obrazkami i tekstem oraz drewnianą skrzynkę, w której przedstawiane są kolejne fragmenty historii.

Cele innowacji:
Rozwijanie kompetencji językowych, dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych;
Poszerzenie słownictwa dzieci poprzez kontakt z archaizmami języka ojczystego jak również neologizmami i szeroko stosowanymi skrótowcami;
Rozbudzanie motywacji do korzystania z książek w formie papierowej we współpracy międzypokoleniowej;
Poprawa sprawności aparatu mowy poprzez towarzyszące ćwiczenia logopedyczne.

Czas trwania innowacji:
Rok szkolny 2019/ 2020

Rodzaj innowacji pedagogicznej:
Innowacja metodyczna

Osoby objęte działaniami:
Dzieci 6 – letnie

Tematyka zajęć:
Dostosowana do możliwości rozwojowych dzieci, oparta na tradycyjnych i nowoczesnych opowiadaniach wyrażających wartości takie jak: współpraca, przygoda, odpowiedzialność, miłość do zwierząt, wytrwałość, współczucie, samoakceptacja, hojność.

Uzasadnienie wprowadzenia innowacji:

Czytanie dzieciom ma pobudzić ich ciekawość świata, pomagać im zrozumieć siebie i innych, wyrabiać nawyk czytania. Wykorzystując kamishibai stosujemy alternatywną formę, która jeszcze bardziej rozwija wyobraźnię.

Rozmowy kierowane przez prowadzącego stymulują do aktywnego słuchania oraz wpływają na poprawność wypowiedzi dziecka pod względem gramatycznym jak
i artykulacyjnym.

Opis innowacji:
Innowacja „Uchyl wieczko, tajemnicze pudełeczko…” Lekcja żywego słowa
z teatrem kamishibai wykorzystuje kartonowe plansze z obrazkami i tekstem oraz drewnianą skrzynkę. Prezentowaniu przez lektora towarzyszy wyjątkowy nastrój, wynikający
z ilustracji w formie papierowych „slajdów”.
Walory przedstawienia pomagają osiągnąć magiczny efekt koncentracji podczas zdobywania nowych doświadczeń teatralnych.
Kamishibai jest narzędziem edukacyjnym o szerokim zastosowaniu.
W niniejszej innowacji ma sprawić, że dzieci doświadczą kontaktu z żywym słowem na poziomie wybranych baśni i opowiadań jak również ma zainspirować do pracy z tekstem np. w tworzeniu własnych tytułów, autorskich zakończeń, ćwiczeniach leksykalnych
i artykulacyjnych. Okazjonalnie może być również wykorzystany jako inspiracja do tworzenia własnych ilustracji do tekstu.

Sposób realizacji:

Innowacja będzie realizowana w cyklu zajęć popołudniowych, jeden raz w miesiącu zaczynając do października do maja dla grup dzieci starszych.

Na zajęciach dzieci zostaną zapoznane z historią kamishibai, zasadami jego tworzenia oraz wybranymi pozycjami literatury dziecięcej.

W rozmowie po prezentacji tekstu dzieci wykonają zadania językowe inspirowane utworem z uwzględnieniem ćwiczeń artykulacyjnych.

Jednorazowo we współpracy z rodzicami będą mogły same stworzyć ilustracje do wskazanej bajki (bądź podczas zajęć otwartych, bądź w formie konkursu przedszkolnego).

Ewaluacja:

Ewaluacja dokonana zostanie poprzez obserwację dzieci w warunkach naturalnych, ocenę wzrostu ich kompetencji językowych oraz wystawę wytworów plastycznych dzieci stanowiących ilustrację do opowiadania.

Podstawa prawna:
Ustawa o systemie oświaty z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) – art. 1 pkt 18, art. 44 ust. 2 pkt 3, art. 55 ust. 1 pkt 4, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 86 ust.1

„W zdrowym ciele, zdrowy duch”

Autorka innowacji:
mgr Olga Szybiak

W Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Pile w roku szkolnym 2019/2020 będzie realizowana innowacja pedagogiczna „W zdrowym ciele, zdrowy duch” profilaktyka wad postawy ciała dla dzieci 6 – letnich ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Ponadto nasze przedszkole w tym roku włączyło się do ogólnopolskiej akcji „Zdrowo i sportowo”, która będzie stanowiła ogniwo wspomagające realizację innowacji.

Osobami objętymi innowacją będą dzieci 6 letnie z grupy Sówek.

Cele innowacji:

Głównym celem innowacji jest wczesne rozpoznanie nieprawidłowości
w rozwoju ruchowym dziecka.
Skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile jest to możliwe do stanu prawidłowego,
Niedopuszczenie do powstawania wad postawy, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstawaniu.
Wdrażanie do samoegzekwowania nawyku prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego,
Opanowanie przez dziecko i jego środowisko opiekuńcze wiedzy i umiejętności dotyczących spraw jego zdrowia.
Innowację opracowała i realizować będzie Olga Szybiak – terapeuta gimnastyki korekcyjnej.

„Profilaktyka logopedyczna”

Autorka i prowadząca innowację:
mgr Beata Walas

Cele ogólne:
•profilaktyka logopedyczna dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie dostępu do wczesnej diagnozy i terapii logopedycznej,
•wspomaganie i usprawnianie prawidłowego rozwoju mowy przedszkolaków.
Cele szczegółowe:
•usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych: języka, warg, żuchwy, podniebienia miękkiego,
•usprawnianie aparatu oddechowego i oddechowo – fonacyjnego, wyrabianie właściwego sposobu gryzienia, żucia i połykania pokarmów,
•ćwiczenia kinestezji artykulacyjnej, czyli czucia ułożenia narządów artykulacyjnych, właściwego realizacjom poszczególnych głosek,
•wywoływanie i utrwalanie, zgodnie z metodyką ćwiczeń logopedycznych, poszczególnych głosek,
•podnoszenie sprawności w zakresie motoryki małej i dużej,
•doskonalenie percepcji i pamięci słuchowej, kształcenie wrażliwości słuchowej, rozwijanie słuchu fonemowego,
•rozwijanie poczucia rytmu,
•ćwiczenie umiejętności rozumienia, uwagi słuchowej oraz koncentracji na wykonywanym zadaniu,
•doskonalenie umiejętności językowych poprzez: ćwiczenia słownikowe, ćwiczenia w konstruowaniu zdań, rozwijanie mowy opowieściowej, podtrzymywanie spontanicznej aktywności słownej,
•poszerzanie słownictwa czynnego i biernego,
•kształcenie i rozwijanie kompetencji werbalnych w zakresie wyrażania własnych emocji i opisywania emocji innych,
•kształcenie umiejętności słuchania i współdziałania w grupie.

Osoby objęte działaniami:
Grupa dzieci przedszkolnych, których wychowawcą jest nauczyciel wprowadzający innowację:
•dzieci 3 letnie w roku szkolnym 2019/2020, dzieci 4 letnie w roku szkolnym 2020/2021

Sposób realizacji:
Innowacja “Profilaktyka logopedyczna – słyszę, rozumiem i mówię poprawnie” będzie realizowana w cyklu zajęć, dwa razy w miesiącu, w trzech etapach.

I ETAP
Przeprowadzenie diagnozy logopedycznej dzieci uczęszczających do grupy przedszkolnej. Badanie zostanie wykonane w oparciu o narzędzie multimedialne “Logo – Test”, które jest dostosowane do badań przesiewowych mowy dla dzieci w wieku 3-6 lat.

II ETAP
Następnym etapem innowacji jest realizowany cykl zajęć grupowych, w ramach których prowadzone będą ćwiczenia wspomagające artykulację i rozwijające poszczególne funkcje związane z mówieniem, a także stymulowany będzie prawidłowy rozwój mowy. Innowacja przewiduje cykl dwóch zajęć w ciągu miesiąca prowadzonych przez logopedę w grupie przedszkolnej.
W trakcie zajęć rozwijane i ćwiczone będą umiejętności prawidłowego oddychania i połykania, umiejętności motoryczne w zakresie motoryki dużej i małej, także artykulacyjnej. Kształcone będą również percepcja i pamięć słuchowa, rozwijana wrażliwość słuchowa.

III ETAP
Ostatnim elementem innowacji jest dokonanie ewaluacji, polegającej na przeprowadzeniu końcowych badań logopedycznych dzieci.

KÓŁKO ROBÓTKI RĘCZNE

Kółko "Robótki ręczne" Od listopada 2019 roku w naszym przedszkolu rozpoczęło działalność kółko "Robótki ręczne". Zajęcia skierowane są do dzieci ...
Czytaj Dalej
/

ZAJĘCIA DODATKOWE – „Mali informatycy”

Jednym z ważnych zadań wychowania i edukacji w przedszkolu jest łagodne i stopniowe wprowadzanie dziecka w fascynujący świat nauki, technologii ...
Czytaj Dalej
/

OGÓLNOPOLSKIE PROGRAMY W NASZYM PRZEDSZKOLU

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 4 W PILE BĘDĄ REALIZOWANE PROGRAMY: KONKURS MIEJSKI „BAJKA RADUJE I WYCHOWUJE” ...
Czytaj Dalej
/

Skip to content