Publiczne Przedszkole Nr 4 w Pile

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

 

Publiczne Przedszkole Nr 4 w Pile

zaprasza do udziału w

Ogólnopolskim konkursie plastycznym

„PRZYRODA BUDZI SIĘ ZE SNU” 2021

Organizatorem Konkursu jest Publiczne Przedszkole Nr 4 w Pile

Współorganizatorami i instytucjami wspierającymi konkurs są:

– Biblioteka Publiczna Pedagogiczna w Pile;

– Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kaczory.

Cele konkursu

 • Rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci inspirowanych światem przyrody.
 • Stwarzanie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia obrazów na określony temat, dowolną techniką.
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej, talentu i wyobraźni dziecka.
 • Wymiana doświadczeń plastycznych.
 • Promowanie twórczości dziecięcej poprzez stworzenie galerii z nadesłanych prac konkursowych.

Tematyka

Tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na temat: „Przyroda budzi się ze snu”.

Dane organizatora

Publiczne Przedszkole Nr 4 w Pile

Ul. Kusocińskiego 10 a

64-920 Piła

tel./fax. 67- 212 – 34 – 82

e- mail: przedszkolepila4@wp.pl

Technika i format prac

Technika wykonania prac: dowolna (malarstwo, rysunek, grafika)

Format prac: A3

Prosimy nie przysyłać prac wyklejanych plasteliną, kaszami, makaronami, liśćmi, itp.  Pod uwagę będą brane tylko prace płaskie. Każda praca może mieć tylko jednego autora. W konkursie nie mogą wziąć udziału prace zbiorowe.

Uczestnicy

Adresatami konkursu są dzieci z całej Polski w wieku przedszkolnym (5 – 6 lat).

Ocena prac

Dla zwycięskich prac za I, II, III miejsce przewidziane są nagrody rzeczowe. Dla pozostałych uczestników przewidziane są dyplomy przesyłane w formie elektronicznej.

 Opis prac

 • Każda praca powinna być OBOWIĄZKOWO oznaczona metryczką napisaną DRUKOWANYMI LITERAMI (CZYTELNIE) oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1).
 • METRYCZKA powinna być PRZYKLEJONA NA ODWROCIE PRAC.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac podczas ich przewozu.
 • Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną własnością organizatora.
 • Podczas oceny jury zwróci szczególną uwagę na samodzielność wykonania pracy, wartość artystyczną, zgodność pracy z tematyką konkursu, oryginalność, staranność wykonania.
 • Dodatkowe informacje: prosimy pisać na e-mail: konkurspp4pila@wp.pl

Terminy

 • Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 10.03.2021 r. na adres Organizatora.
 • Prace po terminie nie będą brane pod uwagę. Liczy się data stempla pocztowego.
 • Podsumowanie konkursu, rozesłanie nagród i dyplomów odbędzie się dnia 31.03.2021 r.
 • Nazwiska zwycięzców oraz ich prace nadesłane na konkurs zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola: https://publiczneprzedszkole4.pila.pl

Zgoda

Nadesłanie prac na konkurs oznacza zapoznanie się z regulaminem i jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, oraz nieodpłatne publikowanie pracy przez organizatora na potrzeby konkursu: Załącznik nr 2.

Metryczkę i oświadczenie prosimy przykleić na odwrocie pracy.

Adres e-mail prosimy napisać bardzo wyraźnym pismem!!!

 

METRYCZKA – załącznik nr 1

 

IMIĘ………………………………………………………………………

NAZWISKO……………………………………………………………..

WIEK…………………………………………………………………….

ULICA……………………………………………………………………

MIASTO/ KOD………………………………………………………….

OPIEKUN………………………………………………………………..

E-MAIL……………………………………………………………………

TEL. KONTAKTOWY………………………………………………….

 

OŚWIADCZENIE – załącznik nr 2

 

Ja, ..…………………………………………….. będący Rodzicem / Opiekunem prawnym / Opiekunem
z ramienia palcówki kierującej …………………….………………………………………… oświadczam, iż zapoznałem się oraz akceptuję Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego  dla dzieci pt. „Przyroda budzi się ze snu”.

 

……………………………………….                                         …………………………………………………

Miejscowość, data                                                   Podpis rodzica / opiekuna prawnego

 

KLAUZURA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 4 W PILE

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) zostałam (em) poinformowana (y) i przyjmuję do wiadomości, iż :

 1.  Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Publiczne Przedszkole
  Nr 4 w Pile, ul. Kusocińskiego 10 A (dalej:”PP4”), e-mail: przedszkolepila4@wp.pl .
 2. Inspektorem ochrony danych w PP4 jest Dawid Nogaj, e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.
 3.   Podane dane osobowe dziecka będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane w celu realizacji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci „Przyroda budzi się ze snu”.
 4.  Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 7. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

 

………………………………………………………………………..

(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Skip to content